top of page

Forretningsbetingelser

Nærværende forretningsbetingelser udgør grundlaget for de advokatydelser, som Advokatfirmaet
Frændemark ”advokatfirmaet” leverer til vores kunder.
I det følgende benævnt ”advokatydelser”.


1. ADVOKATYDELSER

1.1. Forretningsbetingelserne suppleres i forbrugersager med et særskilt kundebrev eller en særskilt e-

mail. Dette benævnes ”kundebrevet”. Der udarbejdes som udgangspunkt ikke kundebrev i

erhvervssager. Det forventes, at erhvervskunder på eget initiativ tilvejebringer oplysninger om

advokatfirmaets forretningsbetingelser. Dette kan ske ved direkte opfordring fra erhvervskunden,

eller ved at erhvervskunden læser advokatfirmaets forretningsbetingelser på advokatfirmaets

hjemmeside www.fw-law.dk. Advokatfirmaet kan dog altid anmode en erhvervskunde om

skriftligt at tiltræde nærværende forretningsbetingelser. Der henvises navnlig til pkt. 2.10. - 2.11.

1.2. Nærværende forretningsbetingelser finder anvendelse mellem advokatfirmaet og kunden,

medmindre andet aftales skriftligt.

 

1.3. Aftaleparterne er kunden og advokatfirmaet, der også benævnes “advokaten” og/eller

“advokaterne”, samt “os” og “vores”.

1.4. Forretningsbetingelserne indeholder alle lovmæssige, faglige og administrative regler og

forskrifter, som advokater er forpligtede til at overholde i kunderelationer, herunder

forbrugerforhold.

1.5. Advokatfirmaets advokatydelser omfatter ikke – medmindre andet specifikt aftales – rådgivning

om de skattemæssige konsekvenser af dispensationer og/eller transaktioner eller andre skatte- og

afgiftsmæssige forhold.

1.6. Advokatydelserne er baseret på gældende ret på det tidspunkt, advokatydelserne leveres, ligesom

advokatfirmaets juridiske rådgivning er baseret på de faktiske oplysninger, som vores kunder

leverer til advokaten under rådgivningsforløbet.

1.7. Kunden er derfor forpligtet til at afgive præcise og fuldstændige oplysninger om den pågældende

sag og i nødvendigt omfang ajourføre disse oplysninger over for advokaten. Advokatfirmaet kan

uden varsel afbryde kunderelationen, hvis kunden afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til

advokatfirmaet, som har eller kan have betydning for advokatydelsen, samt betydning for

advokatens generelle arbejde, status og omdømme.

 

1.8. Advokatydelsen leveres af advokatfirmaet. Advokatfirmaet, eller den advokat, som kunden

indledningsvis har korresponderet med, haft telefonsamtaler med eller afholdt møder med, kan

uddelegere opgaven til andre medarbejdere i advokatfirmaet, dog således at advokaten altid vil

være forpligtet til at sikre, at de faglige kompetencer for at løse kundens sag er til stede hos den

udførende sagsbehandler.

2. SALÆR

2.1. Advokatfirmaets almindelige timetakster er gældende og udgør for tiden kr. 1.960 + moms, kr.

2.450 inkl. moms, for arbejde udført af advokatfuldmægtige, kr. 2.450 + moms, kr. 3.062,50 inkl.

moms for advokater, samt kr. 2.950 + moms, kr. 3.687,50 inkl. moms, for advokater, der er

partnere i advokatfirmaet.

2.2. Advokatsalær beregnes på grundlag af retsplejelovens regler og de advokatetiske regler.

2.3. I forbindelse med afregning af vores salær er advokatfirmaet berettiget til at inddrage arten og

omfanget af advokatens arbejde, sagens betydning og værdi for kunden, det forbundne ansvar for

advokaten, det opnåede resultat, om advokaten har ydet ekspertrådgivning, og om der har været

tale om hastearbejde og/eller arbejde uden for normal arbejdstid, når dette er forudsat og måtte

være forventet af kunden.

 

2.4. I sager om beskikkelse som forsvarer i straffesager, bistandsadvokater, samt til beskikkede

advokater i ægteskabs-, forældreansvars- og børnefjernelsessager, samt konkurskarantænesager,

fastsættes vores salær i henhold til landsretternes gældende vejledende takster, aktuelt pr. 1.

januar 2023. Advokatfirmaet afregner i disse sager ikke salær udover, end hvad der fastsættes af

domstolene.

2.5. Vores timetakster reguleres løbende og som udgangspunkt én gang årligt pr. 1. januar. Kunden er

forpligtet til at holde sig underrettet om eventuelle ændringer i salærtakster, der offentliggøres

på hjemmesiden www.fw-law.dk og www.dinadvokatgoerlev.dk.

2.6. Et salæroverslag er alene vejledende, og det endelige salær, inkl. udlæg, kan afvige fra overslaget.

2.7. Såfremt advokaten under rådgivningsforløbet erfarer, at et begrundet salæroverslag ikke kan

holde, og salæret må forventes at blive højere end det salæroverslag, advokaten har afgivet over

for kunden, skal advokaten varsle dette over for kunden så tidligt som muligt, og inden der

udføres arbejde udover det, som er indeholdt i salæroverslaget.

2.8. Kunden vil som udgangspunkt blive anmodet om at indbetale et acontobeløb til dækning af det

forventede salær, samt forventede udlæg og øvrige omkostninger.

2.9. Advokatfirmaet kan afvise at påtage sig en opgave, suspendere eller ophøre med at levere

advokatydelserne, hvis advokatfirmaet ikke rettidigt modtager acontobeløb, efter kunden er

blevet anmodet herom

2.10. Salær afregnes efter medgået tid og afregnes som udgangspunkt hver den 20. i måneden,

medmindre andet aftales med kunden.

2.11. Såfremt advokatydelsen leveres i henhold til en fast pris, vil beregningsterminer blive aftalt med

kunden samtidig med aftalen om den faste pris og omfanget af advokatydelsen.

2.12. Betalingsfristen er som udgangspunkt netto kontant + 8 dage. Der tages forbehold for en kortere

eller længere betalingsfrist.

2.13. Ved betaling efter forfaldstidspunktet pålægges der rente svarende til 1,5% pr. påbegyndt måned.

2.14. Hvis der ikke betales rettidigt, kan advokatfirmaet suspendere eller ophøre med at levere

advokatydelserne, modregne fakturabeløbet i de midler, som kunden har stående på

advokatfirmaets klientkonto, eller tilbageholde adkomstdokumenter, andre dokumenter,

pengebeløb eller lignende, som advokatfirmaet er i besiddelse af, indtil hele vores salær, samt alle

udlæg og øvrige omkostninger, er betalt.

2.15. Indsigelser imod en faktura skal være fremsat før forfaldstidspunktet.

2.16. I sager, hvor kunden er en juridisk enhed med begrænset hæftelse, såsom f.eks. aktieselskaber,

anpartsselskaber m.fl., hæfter den til enhver tid registrerede ledelse og reelle ejerkreds solidarisk

og personligt med den juridiske enhed for advokatfirmaets tilgodehavender over for den juridiske

enhed. Dette gælder uanset, hvem der måtte have bestilt advokatydelsen.

2.17. Den solidariske og personlige hæftelse, jf. pkt. 2.10., er en selvskyldnerkaution, så advokatfirmaet

ved den juridiske enheds manglende betaling til forfaldstid kan rette et krav direkte mod de

fysiske personer, som er nævnt I pkt. 2.10. Kravet kan således rettes direkte mod de fysiske

personer, som er nævnt I pkt. 2.10., uden forudgående tvangsinddrivelse over for den juridiske

enhed.

3. UDLÆG

3.1. Endvidere afholder advokatfirmaet ikke udlæg for kunden til f.eks. tinglysnings- og

registreringsafgifter, gebyrer til private virksomheder og/eller offentlige myndigheder. Kunden vil

for opkrævede afgifter og gebyrer blive anmodet om forhåndsbetaling af advokatfirmaet.

3.2. Såfremt kunden anmodes om at indbetale for omkostninger i form af afgifter og gebyrer i

forbindelse med udførelsen af den konkrete opgave, og kunden ikke indbetaler de for sagen

nødvendige omkostninger til tredjemand, er advokaten ikke forpligtet til at foretage disse udlæg,

og det er således kundens ansvar, hvis opgaven ikke kan færdiggøres.

3.3. Advokaten kan ikke gøres erstatningsansvarlig for tab, som kunden måtte lide i forbindelse med

kundens forsømmelse af indbetaling af omkostninger, som er nævnt i pkt. 3.1.

4. KOMMUNIKATION

4.1. Advokatfirmaet kommunikerer primært digitalt og benytter gængse teknologier, såsom e-mails,

SMS mv. I vores kommunikation med kunden kan advokatfirmaet anvende e- mail eller anden

elektronisk kommunikation, der ikke krypteres, medmindre dette særskilt aftales med kunden.

Personfølsomme oplysninger eller andre oplysninger, der kan sidestilles hermed, fremsendes

alene via en krypteret forbindelse f.eks. krypteret e-mail. Kommunikation via SMS indgår tillige i

afregningsgrundlaget.

4.2. Advokatfirmaet er ikke forpligtet til at kommunikere med kunden på en af kunden nærmere

anvist måde, hvis denne falder uden for advokatfirmaets normale kommunikationsformer.

Kommunikation om konkrete sager via Facebook, WhatsApp m.fl. falder uden for advokatfirmaets

normale kommunikationsform.

5. KUNDEIDENTIFIKATION

5.1. Advokatfirmaet i en række forskellige typer af sager, såsom blandt andet overdragelse af fast

ejendom, virksomhedsoverdragelser mv., forpligtet til at kunne identificere vores kunder

behørigt.

5.2. Advokatfirmaet anvender elektronisk identifikationsudbyder til at bekræfte private kunders

identitet, samt identiteten på bestyrelsesmedlemmer, øvrige ledende medarbejdere og ejere

tilhørende juridiske enheder. Dette kan f.eks. være via MitID.

5.3. Kunden er forpligtiget til ved advokatfirmaets anmodning herom at fremvise behørig

billedidentifikation. Det samme er gældende for fuldmægtige eller forretningsførende, der

handler på vores kunders vegne.

5.4. Advokatfirmaet anmoder kun om billedlegitimation, hvis det er et lovgivningskrav eller følger af

andre regler, som advokatfirmaet er forpligtet i henhold til.

 

6. INTERESSEKONFLIKTER

 

6.1. Advokatfirmaet repræsenterer ikke en kunde i en sag, hvis advokatfirmaet allerede repræsenterer

en anden kunde i den pågældende sag, når kundernes interesser i forhold til advokatydelserne er

modstridende, medmindre advokatfirmaet har samtykke hertil fra den repræsenterede kunde.

 

6.2. Under hensyntagen til pkt. 6.1. står det advokatfirmaet frit for at repræsentere enhver kunde i en

hvilken som helst sag, uanset om dette måtte indebære en retssag eller lignende retslige

sagsskridt, selvom kundens interesser er eller bliver modstridende med vores kundes interesser.

Vores kunder giver hermed samtykke (i den udstrækning dette er muligt og/eller påkrævet i

henhold til gældende lovmæssige, administrative eller faglige restriktioner, regler eller forskrifter,

herunder de advokatetiske retningslinjer) til en sådan samtidig repræsentation

 

6.3. Advokatfirmaet giver straks kunden besked om eventuel inhabilitet, og advokatfirmaet er på et

hvilket som helst tidspunkt berettiget til at afslutte en kunderelation og/eller udtræde af en sag,

såfremt der indtræder inhabilitet.

 

7. FORTROLIGE OPLYSNINGER

7.1. Alle oplysninger, som advokatfirmaet modtager fra kunden som led i advokatopdraget, behandles

fortroligt.

 

7.2. Kunden er indforstået med, at advokatfirmaet må videregive dennes fortrolige oplysninger til

vores erhvervsansvarsforsikringsselskab, vores revisorer, eksterne bogholdere, internt i

advokatfirmaet til andre medarbejdere, udvalgte samarbejdspartnere eller tredjemænd, til hvem

advokatfirmaet har udliciteret visse juridiske, finansielle eller administrative roller, opgaver og

funktioner, bl.a. dokumenthåndtering, oversættelse, affaldshåndtering, leverandører af IT-

support og -service, lagring af dokumenter og oplysninger, samt leverandører af

arkiveringsydelser, eller hvis det kræves i medfør af lovgivning eller administrative forskrifter.

 

7.3. Med respekt for tavshedspligten er advokatfirmaet berettiget til i markedsføringsøjemed at bruge

offentligt kendte oplysninger om kunden, når dette kan ske uden gene for kunden.

 

7.4. Advokatfirmaet er tillige berettiget til i anonymiseret form at omtale konkrete sager på sociale

medier, herunder f.eks. resultatet af retssager, rekonstruktioner mv., så længe tavshedspligten

iagttages, og så længe kunden ikke - uden dennes udtrykkelige samtykke - på trods af

anonymiseringen alligevel kan identificeres.

 

8. ANSVARSBEGRÆNSNING

 

8.1. Alle advokater ansat i advokatfirmaet er omfattet firmaets professionelle ansvarsforsikring og

garantiordning, tegnet hos HDI Gerling Danmark. Policenummer: 156-08294832-30019.

 

8.2. Den professionelle ansvarsforsikring har en dækningssum på kr. 5.000.000 og garantistillelse kr.

5.000.000.

 

8.3. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokater og ansatte i

advokatfirmaet, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

 

8.4. Advokatfirmaets pligter og erstatningsansvar gælder udelukkende i forhold til vores kunder.

 

8.5. Et krav, der vedrører advokatydelserne, kan kun rejses mod advokatfirmaet og ikke mod nogen

anden enhed eller person.

 

8.6. Advokatfirmaet kan ikke gøres erstatningsansvarlig, når advokatydelserne er leveret på baggrund

af urigtige, manglende eller ufuldstændige oplysninger, afgivet af kunden til advokatfirmaet.

 

8.7. Advokatfirmaet er ikke erstatningsansvarlig for mistet fortjeneste, indirekte tab eller følgeskader i

anledning af advokatydelserne.

 

8.8. Advokatfirmaet er ikke ansvarlig over for kunden, hvis advokatfirmaet er ude af stand til at levere

advokatydelserne på grund af forhold, der ligger uden for advokatfirmaets rimelige kontrol.

 

9. KLIENTKONTI

 

9.1. Klientmidler forvaltes i henhold til Advokatsamfundets regler for klientkonti. Betegnelsen

klientmidler benyttes i denne sammenhæng således, at der er tale om situationer, hvor

advokatfirmaet opbevarer penge, som tilhører kunden.

 

9.2. Såvel positive som negative renter tilfalder kunden i overensstemmelse med Advokat- samfundets

regler. Renter, der debiteres en separat klientkonto som følge af, at pengeinstituttet forrenter

kontoen med en negativ rentesats, betales af kunden. Positive renter, der tilskrives en

klientkonto, vil ligeledes tilfalde kunden. Eventuelle gebyrer, som pengeinstituttet måtte debitere

i forbindelse med oprettelse, vedligeholdelse eller nedlæggelse af en separat klientkonto, betales

af kunden.

 

9.3. Ifølge indskydergarantiordningen er indestående på klientkonti sikret ved beløb op til ca. 750.000

kr. (100.000 €). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene

står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Ved større indestående

skal klienten skriftligt give oplysning til advokatfirmaet, hvis der ønskes oprettet klientkonti i flere

forskellige pengeinstitutter.

 

9.4. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været

anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op

til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en

særskilt konto.

 

10. IMMATRTIELLE RETTIGHEDER

 

10.1. Advokatfirmaet har ophavsretten, de immaterielle rettigheder og ejendomsretten til alle

dokumenter og materialer, som advokatfirmaet har udarbejdet i forbindelse med de

advokatydelser, der leveres over for kunden.

 

10.2. Advokatfirmaet er berettiget til at tilbageholde alle originale dokumenter, der er udarbejdet af

advokatfirmaet, hvis kunden ikke på forlangende har betalt herfor.

 

11. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER OG DATABESKYTTELSE

 

11.1. Oplysninger, som kan henføres til en person, herunder en personligt ejet virksomhed, håndteres

og behandles af advokatfirmaet i overensstemmelse med reglerne i Europa- Parlamentets og

Rådets forordning (EU) af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med

behandling af personoplysninger (databeskyttelsesforordningen), samt lov nr. 502 af 23. maj 2018

om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med

behandling af personoplysninger.

 

11.2. I forbindelse med et kundeforholds afslutning, ophævelse eller opsigelse, tilbageleveres

eventuelle originale dokumenter til kunden.

 

11.3. Advokatfirmaet gennemfører passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at

beskytte personoplysningerne mod uberettiget eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab,

tilintetgørelse eller beskadigelse.

 

11.4. Hvis enten kunden eller advokatfirmaet bliver bekendt med eller har begrundet mistanke om

sikkerhedsbrud, der ville kunne føre til tab, videregivelse eller tilintetgørelse af

personoplysninger, der vedrører advokatydelserne, skal advokatfirmaet i fællesskab med kunden

sørge for, at advokatfirmaet og kunden hver især bliver i stand til at overholde vores respektive

forpligtelser i henhold til databeskyttelseslovgivningen og/ eller tilsvarende lovgivning, som

pålægger forpligtelser i forbindelse med håndteringen af sikkerhedsbrud.

11.5. Hvis kunden er en privatperson eller enkeltmandsvirksomhed, anerkender kunden, såfremt

advokatfirmaet for at kunne levere advokatydelserne til kunden har behov for at behandle

personoplysninger om kunden, at advokatfirmaet behandler personoplysningerne med henblik på

at opfylde en aftale med kunden.

11.6. Advokatfirmaet og kunden er hver især selvstændige dataansvarlige og overholder hver sine

juridiske og administrative forpligtelser i forbindelse med behandling af personoplysninger.

11.7. Personoplysninger behandles på den måde og til de formål, som advokatfirmaet eller kunden

finder passende i løbet af og/eller som led i aftalen om levering af advokatydelserne.

 

11.8. Medmindre andet udtrykkeligt er særskilt aftalt skriftligt med advokatfirmaet, behandler

advokatfirmaet ikke som databehandler personoplysninger på kundens vegne og efter kundens

instruks.

11.9. Advokatfirmaet kan efter behov udpege underleverandører eller andre eksterne databehandlere i

forbindelse med leveringen af advokatydelserne, herunder opbevaring af personoplysninger i

advokatsagssystemer. Advokatfirmaet benytter Unik System Design A/S - Boulevarden 19E, 7100

Vejle, Danmark • Tlf.: +45 76 42 11 00 • CVR-nr.: 17512692, som databehandler i forbindelse med

advokatfirmaets brug af sagssystemet Advosys.

11.10. Kunden er indforstået med, at personoplysninger kan overføres uden for EU, herunder til

eksterne databehandlere, hvilket f.eks. kan indebære overførsel til servere, der opbevarer data i

skyen (cloud-løsninger), men serveren ikke er placeret i Danmark eller inden for EU-området.

 

12. BESTIKKELSE OG KORRUPTION

 

12.1. Advokatfirmaet vil ikke, hverken direkte eller indirekte, have noget med bestikkelse eller

korruption under nogen form at gøre og har nultolerance over for at modtage, love, give eller

tilbyde bestikkelse, smørelse, returkommission eller anden utilbørlig betaling. Dette gælder tillige

på vegne af vores kunder.

 

12.2. Advokatfirmaet håndterer heller ikke kontanter på vegne af klienter, ligesom advokatfirmaet ikke

modtager betaling i form af kontanter.

 

13. MENNESKERETTIGHEDER

 

13.1. Advokatfirmaet lægger vægt på at respektere og understøtte alle internationale anerkendte

retskilder om menneskerettigheder, herunder men ikke udelukkende FN’s Verdenserklæring om

grundlæggende menneskerettigheder, EU-charter om grundlæggende rettigheder, EMRK m.fl.

 

14. OPHØR

 

14.1. Et kundeforhold ophører på det tidspunkt, hvor advokatfirmaet ikke længere er aktivt involveret i

kundens sag.

 

14.2. Advokatfirmaet kan ophøre med at repræsentere en kunde, hvis kravene i vores procedurer for

kundeidentifikation eller interessekonflikttjek ikke er opfyldt.

 

14.3. Advokatfirmaet er berettiget til på et hvilket som helst tidspunkt at afslutte et kundeforhold.

Advokatfirmaet vil i den situation påse, at kundens interesser ikke i væsentligt omfang

tilsidesættes, eller at kunden udsættes for et retstab.

 

15. OPBEVARING AF DOKUMENTER

 

15.1. Advokatfirmaet opbevarer kundens dokumenter og øvrige sagsmateriale i overensstemmelse med

vores forpligtelser i henhold til EU’s databeskyttelsesforordning (eller anden gældende lovgivning)

i mindst seks (6) år efter, at advokatfirmaet har afsluttet den pågældende sag, eller længere, hvis

advokatfirmaet i henhold til lovgivningen eller administrative regler er forpligtet hertil. Herefter

kan advokatfirmaet destruere sagsmaterialet uden yderligere varsel og uden at ifalde ansvar over

for kunden. Hvis en kunde ønsker at få udleveret sine dokumenter og øvrige sagsmateriale, kan

advokatfirmaet opkræve et gebyr til dækning af kopieringsudgifter.

 

16. GENERELLE OPLYSNINGER OG KLAGEPROCEDURE

 

16.1. Advokatfirmaet er registreret i Erhvervsstyrelsen med hovednavnet Advokatfirmaet Frændemark.

Advokatfirmaet er registreret på adressen Gammel Køge Landevej 55, 4. sal, Valby Tag, CVR-nr.:

39505290. Advokat Michael Wallin M: + 45 22312818. Advokat Louise Frændemark M: + 45

22312890.

 

16.2. Advokatfirmaet drives som enkeltmandsvirksomhed og har bankforbindelse i Nordea Bank A/S,

hovedklientkonto, reg.: 2355 kontonr.: 9025767788. Advokaterne i advokatfirmaet er beskikket af

Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

 

16.3. Advokatfirmaet anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette

aftales med kunden. Advokaterne hos advokatfirmaet er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns-

og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover

gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet,

kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.

 

16.4. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af advokatfirmaet og/eller utilfredshed med en af

advokatfirmaets advokaters adfærd, kan kunden klage over salærets størrelse og/eller adfærden

til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

—xxXxx—

bottom of page