top of page

DATABESKYTTELSE

DATAANSVARLIG

Advokatfirmaet Frændemark, Gammel Køge Landevej 55, 4., Valby Tag, 2500 Valby, cvr.nr.: 39505290 er dataansvarlig for oplysninger, som modtages til brug for vores almindelige rådgivning af vores klienter.

Advokatfirmaet Frændemark kan kontaktes på  advokat@louisefraendemark.dk, Advokat Louise Frændemark, M: + 45 22312890. 

FORMÅL OG GRUNDLAG

Vi behandler de oplysninger, vi modtager, med det formål at kunne rådgive vores klienter i de sager, som oplysningerne indgår i. Denne behandling sker afhængig af opgavens og oplysningens karakter med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c eller f, artikel 9, stk. 2, litra f, eller databeskyttelseslovens § 8, stk. 3. Almindeligvis vil hjemlen til at indhente og behandle oplysningerne være, at det er nødvendigt for at opfylde kontrakten med vores klienter, eller for at varetage vores klienters legitime/berettigede interesser eller fastlægge, påberåbe eller forsvare deres retskrav. Når vi behandler CPR-numre sker det med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11.

I forbindelse med varetagelse af inkasso- og rykkerservicesager er vores opdrag at inddrive vores klienters udestående fordringer, herunder evt. via tilbagetagelse af et af klienten finansieret aktiv eller tvangsrealisering af et pantsat aktiv. Vores behandling af oplysningerne sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, artikel 9, stk. 2, litra f eller databeskyttelseslovens § 8, stk. 3. Behandling af oplysninger om CPR-nummer sker med hjemmel i databeskytteselseslovens § 11, stk. 2.

Når vi behandler oplysninger i forbindelse med tilmelding til nyhedsbreve, Ret & Indsigt eller arrangementer er hjemlen herfor databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b eller f. 

I sager, som omfattes af hvidvaskloven, indhenter vi identitetsoplysninger mv. på vores klienter med det formål at opfylde denne lovs krav. Hjemlen for denne behandling følger af hvidvasklovens § 11.

Ved ansøgninger behandler vi som udgangspunkt personoplysninger med hjemmel i persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b, da der er tale om oplysninger, som ansøgere selv har fremsendt os med henblik på at opnå ansættelse. Behandling af personlighedstests, logiske tests mv. sker tilsvarende med hjemmel i persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f, eller via samtykke, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og for følsomme oplysningers vedkommende artikel 9, stk. 2, litra a og databeskyttelseslovens § 12.

VIDEREGIVELSE MV. 

Vi stiller ikke personoplysninger til rådighed for nogen tredjepart med henblik på markedsføring eller lignende formål.

Vi videregiver alene personoplysninger, hvis det er nødvendigt, for at vi kan varetage vores klienters ovennævnte interesser. De typiske modtagere af sådanne oplysninger vil være myndigheder, domstole, modparter og deres rådgivere. I sager, som omfattes af hvidvaskloven, videregiver vi identitetsoplysninger mv. i det omfang, vi er forpligtede til at gøre dette efter loven.

Ved arrangementer kan vi efter en konkret interesseafvejning videregive deltagerlister til oplægsholdere samt de øvrigt tilmeldte.

Vi har etableret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring mod uautoriseret adgang til, tab eller ødelæggelse af de data, som er undergivet vores ansvar. Vi udvikler løbende vores sikkerhedspolitikker og procedurer for at sikre, at vores systemer er sikre og beskyttede. Det er kun personer, som har et legitimt behov for at behandle personoplysninger til de ovennævnte formål, der har adgang til disse. 

OPBEVARINGSPERIODE

Vi opbevarer personoplysninger, så længe der er en relevant retlig interesse heri, hvilket sædvanligvis afgøres ud fra en konkret vurdering af oplysningernes betydning sammenholdt med de gældende forældelsesregler. Hvis der er en relevant retlig interesse, vil opbevaringen kunne ske i indtil 10 år efter sagens afslutning.

I sager, som omfattes af hvidvaskloven, opbevarer vi efter de gældende regler identitetsoplysninger i fem år efter sagens afslutning.

DEN REGISTREREDES RETTIGHEDER

De registrerede har efter databeskyttelsesforordningen:

  • ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler

  • ret til at få urigtige oplysninger rettet

  • ret til i særlige tilfælde at få slettet oplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning

  • ret til i visse tilfælde at få begrænset behandlingen, så den fremover – bortset fra opbevaring – alene må ske efter samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser

  • ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af oplysningerne

  • ret til at modtage de registrerede personoplysninger i struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format samt i visse tilfælde at få overført disse fra en dataansvarlig til en anden uden hindring (dataportabilitet).

Vi kan i forbindelse med registreredes udøvelse af ovenstående rettigheder stille krav om relevant legitimation.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Du kan indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

bottom of page